Cina F.: ore 12.30, live streaming, finale gara 3. Tianjin-Jiangsu

242